Antonín Zoglmann - Po průlomu u Tolmína

           ... Dne 22. října 1917 zahájili naši a Němci poslední rozhodnou ofensivu na Soči. Pozdě večer se prodíral náš pluk — pěší 45. — ze zálohy do bitevní čáry na silnici pod výšinu 801.

   Cesta byla nebezpečná, neboť jsme se prodírali přes kamení, křovinami a nízkým lesním houštím po stráni, bičované nepřátelskými granáty. Často jsme musili ulehnouti a čekati, až se pluk jakž takž shromáždí  a až se nepřátelský  reflektor  rozmáchne,  abychom v pekelném lomozu hrubé palby viděli aspoň několik kroků vpřed a nespadli do některé z četných zrádných průrev a roklin.

   Bylo možno postupovati jen velice  pomalu a opatrně, neboť bodla i pažby pušek narážely na balvany, okované boty skřípaly o kamení,  hlukem mohl býti snadno upozorněn nepřítel, který měl na stráň a na její pěšiny přesně namířeno,  jak o tom svědčily četné nálevkovité otvory, zpřerážená křoví  a nepohřbené zohavené mrtvoly padlých.

   Když jsme konečně dosáhli  úzké  silnice, musili jsme, přikrčeni v jejím zpola vodou naplněném příkopu, čekat,  až všichni opozdilci, a tmou ještě  tápající, se  sejdou. Po hodině hlášeno celkem 21  raněných a že není dosud přítomen velitel pluku s pobočníkem; vyslaná horolezecká hlídka našla ho silně poškrábaného  s odřenou nohou sedět na kameni a svedla jej opatrně  dolů.

      Smýkali jsme se pO' kamenitém, srázném terénu po tmě, zahaleni dýmem vybuchujících granátů a zasypáváni úlomky kamenů a blížili jsme se do  ohnivé čáry, v níž a před níž se země trhala jako při zemětřesení.

    V té chvíli zahajovalo 20 německých baterií  u Tolmína obrovský útok bubnovou palbou  bomb  a granátů,  naplněných  prudce  otravnými plyny,  proti  kterým prý sebe dokonalejší  masky nechránily.

    Za dvě hodiny spustilo podobnou ouverturu k  příšernému  dramatu lidských  vášní i  naše  dělostřelectvo všech  ráží.

    Ráno v šest hodin se měl začíti útok pěchoty proti italským drátěným zásekám, před nimiž byl široký pruh půdy podminován. Čekali jsme zatím v zabláceném příkopu silnice.

   Nadporučík Blažek  obdržel  o  11. hod. v noci rozkaz, aby jeho setnina  prodloužila bitevní čáru třetího praporu 30. pěšího pluku na výšině.  I šel  napřed sám na  hřeben kamenitého, táhlého vrchu, aby se podíval, kde je prapor rozložen a přijal od jeho velitele bližší pokyny.

   Počasí bylo takové, že by člověk ani prašivého psa  nevyhnal  z boudy. Déšť se lil v  hustých proudech  z nízkých olověných mraků,  burácel vzteklý  mrazivý  vítr, a v husté tmě nebylo na krok vidět; za  takové sloty běhal nadporučík po pustém, skalnatém svahu, tvář mu ošlehoval a bodal ostrý déšť, vítr  ho' srážel k  zemi, klopýtal o balvany a upadal mezi ně,  nohy  zapadaly do úzkých rozsedlinek  a děr mezi nimi, chvílí práskl nedaleko něho granát,  roztříštil kus země a ostré kamení rozdrceného balvanu sypalo se lijavcem  na všech stranách, několik větších přirazilo  jeho ocelovou přílbu k čelu hlouběji.

   Do poslední nitě promoklý našel konečně levé křídlo praporu, informoval se u velitele krajní  setniny, až kam má rozvinouti  své mužstvo, a tápal  za hřímavého pochodu  pekelné hudby nepřátelských děl nazpět k silnici, padaje přes mrtvoly padlých; se skučením větru se mísil zoufalý  nářek a  hrozné stenání raněných, kteří se marně dovolávali pomoci zdravotní hlídky, v takových chvílích obyčejně jako do země propadlé. Na silnici našel mužstvo i  důstojníky  zkřehlé a  promočené;  vedl  setninu po krátkém odpočinku vzhůru toutéž cestou smrti, po které  už sám dvakrát  kráčel.   Padali  přes  kameny, mnozí byli raněni,  několik  zohaveno,  zkomoleno k nepoznání, mnozí se po prvním  zakopnutí položili opatrně  za balvan a už nevstali, čekajíce skromně,  jak se to skončí; chytřejší z nich poznali, že nepřátelské granáty dopadají hustěji těsně za ně a jen pořídku před ně, vzchopili se  a spěchali za  setninou,  úzkostlivě volajíce nadporučíka;  ovšem hlas jejich jen  málo byl slyšitelný v hučení větru a ječení děl.  Pro  hustý  déšť,  nízké mraky a spousty kouře nebylo  možno  ani  uhodnouti, je-li ještě noc či už den.

   Dosáhnuvše prořidlé bitevní čáry, leželi v ní nečinně řadu  hodin; až 'odpoledne bylo veleno »Vzhůru!«  a podniknut útok. Ale k zákopům  italským  nebylo  lze  proniknout; hustého pletiva  jejich drátěných zásek rakouská děla nezasáhla ani jednou rámou, spojovacími dráty v příšernou  činnost  uvedené podzemní miny se rozehrály hroznou hudbou a rozmetaly dokola údy předních  »odvážlivců«, hnaných bajonety zadních, v jejichž řadách zuřily strojní pušky, kosíce vyděšené a promoklé vojáky jako kosa zralé  obilí.

   Ustoupili jsme tedy se značnými ztrátami na hřeben výšiny, abychom tam  sečkali, až naše dělostřelectvo  aspoň částečně zničí nepřátelské záseky a jejich  podminované předpolí, nebo až Němci u Tolmína prorazí a Italové ustoupí. Tohle  druhé bylo jistější, neboť velitel baterií právě hlásil, že jest už přesně orientován a že se děla začnou hned zaměřovat!

   Nastával opět večer. Déšť lil  znovu hustěji, jako by chtěl s balvanů i s těl padlých smyti  krev,  v jejíchž  kalných stružkách se dosud živí brodili a povalovali už plných 24 hodin,  takže  jejich  promoklý hadrovitý šat byl poset rezavými hnědými skvrnami, posledními to památkami na jejich  padlé soudruhy. Rozběsněný vítr jako příšerný uragan skuhral ďábelským hlasem padlým a umírajícím »De profundis«, kterým italské reflektory zářily na odchodu do života věčného. Tma kvapem houstla; na výšině leželi porůznu za balvany  přikrčeni  vyhladovělí, na  smrt zemdlení a hrůzou vyjevení vojáci, různé oddíly a druhy zbraní byly v nepořádku pronášeny. Nepřátelská  děla se rozehrála znovu hrozným jekem,  takže se země chvěla v základech.

   Záře explodujících granátů, nízko nad hlavami prskajících šrapnelů a bílé, deštěm namáhavě cestu  si  razící světlo reflektorů ozařovaly na chvíli  v i míru nevábnou výšinu, takže nadporučík zahlédl  nedaleko sebe vždy pouze dva,  tři muže. Vtom dán náhle povel »Vzhůru!« k novému útoku; Blažek se namáhavě a nerad  zvedl, pobídl mužstvo a tápal nejisté ve  tmě  kupředu, narážeje každým krokem  na  balvany   nebo  zapadaje  do ostrých rozsedlin. Zuřivé volání velitele praporu:    »Compagnie   Oberleubnamt  Blažek schnell vorwarts, Laufschritt!« znělo mu jako nejapný vtip nebo šílené přání někoho, kdo sedí v teple; nejloyálnější a největší Rakušák nemohl v neproniknutelné tmě a mezi kameny tohoto nesmyslného  rozkazu vyplnit. Po desíti krocích usedl nadporučík mezi skupinu balvanů a naslouchal.

    Ticho.

    Proč  neslyším za sebou kroků  setniny, skrupání bot o kameny a těžké oddychování vysílených vojáků? —  napadlo ho a zapátral úsilně do1 černě zející tmy. V té  chvíli  zalil italský  reflektor jasným,  mléčným světlem příšerné bojiště a odpovědělo nadporučíkovi, že jde kupředu  zcela sám, že nejde  za ním ani jediný muž.  Zbytek setniny byl porůznu ukryt  za  balvany, někteří  utrpěli  krvavé oděrky  na nohou a rukou, před chvílí odešel na obvaziště praporčík, raněný  do ruky odlétnuvším ostrým balvanem.

    Nadporučík se rychle rozhodl;  ve tmě nebylo  možno  vytahovat vojáky z  velice nejistých  úkrytů,   zpět tápat se mu nechtělo, sám útočit na Italy ovšem nemohl. I zalezl do malé kaverny, kterou mu asi pět kroků před ním ukázal reflektor, v níž seděli kolem malého, mdlého ohýnku čtyři  vojáci.  Byli  celí rozdrásáni, potlučeni, potřísněni krví svou i pobitých  soudruhů, smíšenou s kalnou  vodou, blátem, obličeje jejich byly počerněny dýmem granátů, oči šíleně vytřeštěny a krví naběhlé. Nemluvili,  pouze  hrčivě  a  ztěžka oddechovali.

   Sotvaže mezi ně  nadporučík přisedl a  necelých deset  minut  držel zkřehlé a do krve odřené  ruce nad  plamenem, zahřměla v  kaverně temná rána a nadporučík byl mrštěn hlavou  na tvrdou zeď,  až  se mu přílba  zaryla hluboko přes uši; v hlavě temně hučelo jako vodopád, v levém lýtku cítil napínavou bolest;  vzpamatovav  se  poněkud  z leknutí, vymotal se na vzduch a jen jako z dálky slyšel  z kaverny volání vojáků o pomoc,  úpěnlivý nářek a chrčivý  chrapot. Když se Blažek  na  větru a v dešti  poněkud vzpamatoval,  nejdříve se ohmatal; měl jen silné krevní podlitiny  na hlavě  a na lýtku. Vrátil  se do kaverny a viděl, že jeden  voják  je  mrtev, temeno jeho hlavy  a mozek byly rozmetány na  nízké  stěně kaverny; jiný byl  rozdrcen právě v rozkroku, jak seděl u ohně v dřepu; ostatní  dva  byli raněni  lehce. Pátraje po příčině  výbuchu, viděl, že byl v kaverně pohozen  a poněkud do země  zašlapán a  padající zemí zakryt ruční granát. Ve tmě si toho vojáci nepovšimli a rozdělali právě nad  ním oheň, půda se po chvíli  zahřála a oheň  přivedl skrytý granát k děsnému výbuchu.

   Nadporučík se postaral,  aby ranění byli odneseni na obvaziště a našel si útulek mezi třemi balvany  vedle  sebe  tak  trčícími, že mohly býti stěnami  jakéhosi chabého úkrytu, jehož střechu tvořilo několik silnějších větví,

náruč klestu a slabá vrstva  země. Do tohoto úkrytu donesl za ním sluha oběd z předešlého dne, z něhož mohl snísti jen ohřátou polévku a deštěm  rozmočený moučník, obé čmoudem nasáklé; ostatní bylo deštěm a zemí tak promíšeno, že nebylo  lze  ani  určiti,  co to původně bylo. Jedl  s hltavostí a žravou dychtivostí,  přemáhající únavu i duševní skleslost,

ba  dokonce strach, že ho může každou chvíli rozbít granát a učinit z něho beztvárnou kaši, jakou právě byla jeho menáž.  Sluha donesl také, co vojáka v bitvě nejvíc potěší, v nejhroznějších  chvílích  vzpruží,  naděje, síly i  touhy žiti  dodá: několik lístků polní pošty a pohledniček ze vzdálené vlasti s  milými řádkami  drahých a  nejdražších,  na  které v těchto hodinách tělesné  i duševní  trýzně, kdy  nervy   vypovídaly službu  a   hrozily zhroucením,  myslil nejvíce.  Četl je několikrát po sobě, vždyť to snad byly jejich poslední pozdravy! Pomalu a  opatrně je  vkládal do zápisníků.

   K  ránu ustával znenáhla dešť  i palba, až se po šesté hodině ztišila úplně. Hlášeno, že Italové opustili zákopy a ustupují, poněvadž se průlom u Tolmínu zdařil. Za hodinu se prý pustíme za  nimi, abychom odrazili nápory zadních jejich vojů, které budou zadržováním našich oddílů kryti ústup svých  divisí. Vojáci jedli chvatně studené gulášové konservy, t. zv. železné porce,  které  smějí v  nejkrajnějším případě toliko na výslovný rozkaz generálův strávit; kdo tak učinil dříve, byl bez milosti zastřelen.  Ale  hlad  je krutý despota, nečekající na blahovolné milosti napapaných generálů v bezpečném úkrytu a  kdo už reservní porci nesnědl dříve  v zákopech, shltl ji nyní.

   O 8. hodině zformovány setniny  do poněkud  aspoň uspořádané rojné čáry a šly pomalu  v bitevním  šiku k opuštěným italským posicím. Byla to chvíle — jak se po roce ukázalo  — velice důležitá, neboť  rakouská armáda nastupovala toho dne — 25. října 1917 — svůj poslední vítězný  pochod přes italské hranice  dále přes  Tagliamento k neblahé pro ni řece  Piavě,  k  poslední  metě své vojenské slávy,  ke  hrobu »nepřemožitelné armády i nerozborné Austrie«.

   Snad to tušili Taliáni a zahráli nám na pochodu ke hrobu naší  slávy až k  zešílení do jemný trauermarsch.

   Nepostoupili jsme ani dvě stě kroků, když tu spustil nepřítel z několika baterií, zanechaných v úseku Canale—Auzza—Ovšje těsně na levém břehu Soče,  pekelnou  palbu,  ve které nebylo možno rozeznávat jednotlivých nárazů, neboť všecky splývaly v nepřetržitý hukot a řev. Byla to  uzavírací palba,  kterou rozbíjeli Italové nám i našim zálohám půdu takřka pod nohama a kryli  znamenitě spořádaný vlastní ústup. Za rachotu granátů a ohnivého deště šrapnelových kuliček i ostrého kamení pádili jsme kupředu, abychom co nejrychleji  unikli z okruhu  dělových  jícnů, chrlících zkázu a smrt.

   Hrůzou skoro šílení a bez sebe doběhli jsme před první zákopy Italů,  kam už granáty nedopadaly.  Tam jsme polomrtví,  bez  dechu, mnozí bez přílb, pušek a  nábojnic klesli mezi zpřerážené záseky  ostnatého  drátu a spoustu ostrého kamení. Když jsme po chvíli vydechli a trochu se vzpamatovali, ohlédli jsme se nazad a viděli, že nevelká  ta vzdálenost od výšiny  je hustě pokryta mrtvolami padlých, z jejichž zkomolených těl se řinula proudem krev mezi balvany. Vzduchem se chvěly bolestné výkřiky a srdcervouci nářek raněných, volajících zdravotní hlídky, ženy, děti.

   Když po  chvíli dozuřila zběsilá střelba a litice boje na chvíli  odpočívala, nahlédli jsme do italských zákopů; byly na výhodnějším místě nežli  naše, hlubší, důkladněji budované a skýtaly bezpečnějšího úkrytu před střelbou i  nepohodou.  Nyní se  v nich  povalovaly prázdné a rozbité láhve od vína, konservové krabice,  přílby,  odhozené   části  výstroje i prádla, z nichž mnohý se ještě výborně hodil našim vojákům k zlepšení a doplnění své až hanba už mizerné toalety.

   Za třetí řadou zákopů  se táhl v pěkné nehluboké roklině a po jejích svazích  mladý listnatý podrost a křoviny, mezi nimiž bylo pohozeno mnoho plechových krabic se zvláštními zátkami a nízkými hrdélky; vypadalo to jako krabice sardinek  nebo  masových  konserv, některé jako kahánek. Znajíce válečné šalby Italů, napomínali důstojníci přísně mužstvo, aby se plechovek nedotýkali, nezdvihali a na ně nešlapali.

   Neuplynulo ani deset minut, z hloubi rokle zahučelo  několik třaskavých ran, v  zápětí pronikavý  nářek a zoufalé volání o pomoc. Přispěchavším  se objevilo hrozné divadlo: v tratolišti  krve se svíjelo bolestí několik vojáků, vedle nich se válelo několik  prstů, dva nosy, brada a tři různé kousky uší; ze zkomolených končetin crčela proudem krev, barvící kalné  bláto  i špinavou vodu. Výklad nebyl  těžký: vojáci  nedbali napomenutí, z chtivého  hladu zdvihli domnělou konservu a snažili se ji bodlem otevřití.  Ale byla to malá ekrasitová petarda,  která explodovala, dva muže zabila, rozmetavši  jejich hlavy po celé  roklině; jednomu z  nich trčel příšerně z pláště krví zalitý rudý pahýl chřtánu a několik  kostiček,  druhému  zbyla  z  hlavy jen levá  dáseň s několika žlutými  zkrvavenými zuby.  Ostatní  tři byli sice  dosud živi, ale různě zkomoleni; jednomu  urazila  pekelná krabice ruku od lokte a kousek brady, jinému několik prstů u  obou rukou a ucho.  Před necelou  půlhodinou jakoby zázrakem unikli z  deště  granátů, jako  zběsilí prchali kamenitou cestou vpřed, aby  ve chvíli  odpočinku tak krutě  byli ztrestáni za neposlušnost!

   Veleno:  »Vzhůru, kupředu v rojné čáře!« Za ticha došli jsme na nejbližší návrší  a  pod ním nalezli ve vsi  Zabije bohatě zásobené vojenské skladiště potravin — první válečnou kořist  —  při  jejímž spatření zablýskl v unavených  očích  vojáků démon chtivého hladu žlutavým plamínkem a touha najísti se po několika dnech do sytosti nejen vzpružila vyčerpané jejich síly duševní i tělesné, nýbrž učinila z lidí, před chvílí hrůzou a strachem šílených, dravé, lačné šelmy, hotové bíti se a rváti o poslední snad sousto.

   Ač ve skladišti bylo zásob velmi  mnoho a stačily jistě na týden pro  celý pluk, vrhli se na ně vyhladovělí vojáci jako šelmy, rvali se zuřivě,  odstrkovali se prudce  navzájem, poráželi, spílali, div  že netasili bodla.  Tak v krátké chvíli  oddechu, kdy se obzor trochu rozjasnil úsvitem mdlého slunce a  za  Sočou doznívaly  ozvěny  hromu  děl, zapomnělo mužstvo společného velikého nebezpečí, z něhož před chvílí jakoby zázrakem vyvázlo, a ti, kteří si  snad navzájem  šeptali poslední vzkazy  rodinám,  rvali se za půl hodiny potom  o žvanec  konservy, ač zběžný  pohled do skladiště mohl každého přesvědčiti, že se na něho dostane.  Mnozí  si  nacpali plné kapsy, vyházeli z batohů patrony i ruční granáty a naplnili jej konservami a suchary, ba i  do stanovvch pláten ie nahrabali.

   Marně připomínali důstojníci, že ze zásob dostane ihned  každý zatím tři  masité  konservy a pět kusů sucharu,  marně  varovali, poukazujíce na blízkost nepřítele, který ničí na ústupu  dělostřelbou všecky zásoby a že jediné plné zasažení  skladště hrubým granátem  je  může všeckv pobíti nebo  zmrzačiti. Voiáci se nedali odehnati ani vyhrůžkami revolverem a duševní ieiich  stav  naznačil za všecky  vídeňský domobranec, známý u setniny  úžasnou zbabělostí, který  zaujal vůči veliteli své setniny výhrůžné postavení a  zařval zlostně: 

      »Hergot krucifix! Snad  se mohu  pořádně nažrat, než chcípnu v té zatracené válce!«

 

Alois Žipek - DOMOV ZA VÁLKY IV.

 

Vyhledávání