Erwin Rommel - PĚCHOTA ÚTOČÍ

 ..Již během útoku jsme si v sedle mezi oběma nejvyššími vrcholy Mrzliho vrhu všimli stanového tábora se stovkami italských vojáků. Nerozhodně a nečinně při­hlíželi a zřejmě nevěděli, co si mají počít. Z jižního směru — tedy z vlastního týlu — Němce očividně nečeka­li. Dělilo nás od nich 1500 metrů. Matajurská silnice se vinula částečně zalesněným jižním úbočím Mrzliho vr­hu. Vedla těsně pod nepřátelským táborem dále na západ k Matajuru.

V sedle se zdržovaly zřejmě dva až tři italské prapory. Vojáci nedávali najevo pražádnou chuť do boje, tudíž jsme se k nim za neustálého mávání šátky přiblížili. Došli jsme až na 1000 metrů a stále se nic nedělo. Proč neboju­jí? Jejich přesile bychom zdaleka nemohli čelit a klidně by nás smetli i z Mt. Cragonzy. Nebo by se pod ochranou několika kulometů pohodlně stáhli k Matajuru. Nic tako­vého se však nestalo. Italové stáli jako zkamenělí a nehý­bali se z místa. Neodpovídali ale ani na naše mávání.

Přicházeli jsme stále blíž. 600 metrů před Italy nás po­hltil hustý, vysoký les a skryl nás před nepřátelskými zraky. Silnice zatáčela ostře na východ. Co asi dělají Ita­lové nad námi? Rozhoupali se už k boji? Pokud by se na nás vrhli, začal by v lese boj zblízka. Italové byli odpoči­nutí, měli nehoráznou přesilu a navíc mohli útočit po svahu dolů. Za těchto okolností jsem chtěl co nejrychleji doklusat k okraji lesa pod stanovým táborem. Ale moji střelci s těžkými kulomety na zádech byli tak vyčerpaní, že jsem je nemohl hnát přímo hustým křovím, jak bych jindy chtěl.

Nechal jsem je tedy pochodovat po silnici a nejkratším směrem lesem jsem postupoval pouze s poručíkem Streicherem, lékařem dr. Lenzem a několika málo vojáky. Rozvinuli jsme se do rojnice a udržovali stometrové rozestupy. Streicher překvapil a zajal obsluhu italského kulometu. Bez problémů jsme dospěli až na kraj lesa. Od italských jednotek nad matajurskou silnicí nás dělilo tři sta metrů. Italové se probrali, křičeli a gestikulovali. Všichni měli zbraně v rukou. Vpředu stála větší skupina důstojníků. Náš oddíl pochodující po silnici měl před se­bou ještě pořádný kus cesty. V tu chvíli mohl být v ostré zatáčce šest set metrů východně.

Měl jsem pocit, že musím jednat rychle, než se protiv­ník vzpamatuje. Vykročil jsem z lesa a voláním a mává­ním šátkem vyzýval Italy ke složení zbraní. Většina jen zírala a nehýbala se z místa. Byl jsem již padesát a za chvíli sto metrů od lesa. Zpátky bych v nepřátelské palbě nestihl doběhnout. Šel jsem dál, nesměl jsem se zastavit, jinak by bylo vše prohrané.

150 metrů od nepřátel! Masa vojáků se dala do pohy­bu. Muži pádili dolů a strhli s sebou i vzpouzející se dů­stojníky. Většina Italů zahodila zbraně a pospíchala ke mně. Během okamžiku jsem byl obklíčen. Italové mě vysadili na ramena a z tisícovky hrdel volali: „Evviva Germania!" Jeden z italských důstojníků se zdráhal vzdát. Vlastní vojáci ho zastřelili. Pro Italy na Mrzlim vrhu válka skončila. Jásali radostí.

V tu chvíli vypochodoval po silnici zprava první sled mého oddílu. Střelci kráčeli klidným, ale rázným kro­kem, jak byli naučení. Nevadilo jim slunce ani těžký ná­klad. Pomocí několika německy mluvících Italů jsem ne­chal zajatce nastoupit pod matajurskou silnici, čelem na východ. Bylo jich 1500 a patřili k 1. pluku brigády Salerno. Svůj oddíl jsem ani nenechal zastavit, jen jsem z kolony zavolal poddůstojníka a tři muže. Dva střelce jsem pověřil odvedením zajatců přes Mt. Cragonzu do Liveku. Poddůstojníku Góppingerovi jsem přenechal od­zbrojení a transport 43 italských důstojníků, které jsem oddělil od mužstva. Jakmile totiž spatřili, jak slabý náš oddíl je, dostali chuť bojovat a pokoušeli se znovu ovlád­nout své muže. Ale bylo už pozdě…   

Vyhledávání