František Loubal – V KRAJI DOBERDA, ROVERETA A TRIDENTU

       …Dne 4. května (1917)  byl zahájen rakouský  útok na  Adriaverky; italské reflektory ustavičně  osvětlovaly zákopové rakouské  záze mí, aby  bylo zabráněno seskupování anebo přeskupování rakouských vojsk. Reflektory jako  komety promítaly  své  pruhy  světel s jednoho místa na druhé,  doplňovaly se a křížily, jsouce vyhledávány podle zřídel světelných  dělostřelbou.  Náš pluk  měl rychle přesídlit  do  zálohy blíže k bojišti do  Sela. Odešel jsem  do Sela  jako  zástupce praporu a jeho ubytovatel, ale na ubytování v Sele nebylo ani pomyšlení,  neboť bylo rozstříleno a  italskou artilerií ustavičně vyhledáváno. Zbyl tedy jen příděl přírody a jejích nízkých křovisek, mezi něž jsme se pak ubytovali. Pro  oklamání  nepřítele konáno bývalo  za dne  ostentativně   na  návrší cvičení. Italská dělostřelba nám pokusy s velkou radostí mařila. Dne 16.  května začala rakouská artilerie ostřelovati prudce doberdskou  planinu. Vy stoupil jsem  na  dělostřeleckou  pozorovací  stanici, upevněnou na  stromě v lese, a pozo roval jsem boj. Smutný byl pohled na rozstří lené Adriaverky.  Budova byla  na několika místech střelami proražena, střechy rozbity, ale konstrukce ještě vzdorovala právě tak   jako dva vysoké  komíny. Jeden byl v horní polovině  prostřelen granátem a čiperná italská dělostřelba si  tam  umístila  svého po zorovatele.  Rakušané bombardovali  zvláště kotu (italskou  posici)   121,  kterou  nebylo v některých  okamžicích pro  dým a  oheň ani  viděti. Jen na chvíli  hukot  ustal,  když jako mravenci se vyrojila rakouská pěchota k útoku, ale nedostala se nikdy dále  než do polovice svahu: bylať vždy smetena italskými  strojními puškami. Po nezdařeném pěším útoku rozštěkala se děla nanovo. Kopec pak jen hořel a Doberdo bylo v jednom dýmu. Za večera se Schillerem a Slovincem Skofero pustili jsme  se až k doberdskému jezeru, abychom mohli  pásmo  boje  lépe  pozorovati. Byl v ohni  nejen  vrch 121, Monte Cosich, pak vrch 70, pláň  doberdská, pak Monte de Sei Busi, ale  také Monte St. Martino a St Michele až ke Gorici. Za večera  děla ustala, poněvadž podle záblesků bylo možno pro tivníkovi lépe  zjišťovat! jejich  stanoviště,  a daly se do práce pušky, strojní i opakovací, granáty  ruční i puškové, miny, vrhače plamenů,  světelné  rakety  — zkrátka všechny posiční  zbraně na  zničení člověka-nepřítele, Zuřil boj a  smrt kosila neúprosně. Pozorovali jsme hadovité linie posic s ohnivými ja zyky i jazýčky asi do 10 hod. Pohled  na bojiště byl nádherný,  ale strašný  ve svých následcích pro ty, kteří brali v akci účast. Ráno navštívily nás italské aeroplány, aby zjistily, chystá-li  rakouská  armáda  další  nástup k útoku, anebo byl-li noční  útok  jen demonstrací. Rakouská dělostřelba se přímo rozběsnila, snažíc se aeroplány  sestřeliti  anebo aspoň   zahnati. Nepodařilo se  jedno  ani druhé. Teprve když se  objevily rakouské aeroplány, italské ustoupily; nepřijalyť boje, který nebyl tentokráte  jejich  účelem.  Jen smrdutými bombami  obšťastnili Gorniansko a naše  selské  údolí. — Výsledek nočního rakouského  útoku  byl,  že byly zničeny Adriaverky  jako  důležité  opěrné   italské hnízdo,  takže  pak jen komíny, které  útoku odolaly,  přímo zpupně trčely do výšky. Zároveň bylo  hlášeno,  že  se rakouskému  vedení podařila  protiitalská ofensiva v Tyrolích. Vydán byl dokonce rozkaz,  aby  vojsko voláním  slávy oslavilo  »nové  rakouské vítězství«.  Oživená  oboustranná  dělostřelba však celou slávu v krátkosti zatrhla  a pluk hledal úkrytu  v blízkém lese.

   Rozložili jsme se na jeho okraji a pozorovali jsme kanonádu, odhalujíce podle obláčků střelových a podle intonace velikost granátových  kalibrů.  Rakouské  šrapnely  měly červený  záblesk a červenavý  dým  s bílým. Italské šrapnely měly dým jen bělavý s malým  zábleskem.  Když se obě  strany utišily, vrátili jsme se do Gornianska, kde jsme mohli pozorovati účinky rakouského  »vítězství« na četných  zmrzačených, raněných a  umírajících. S divnými pocity přihlíželi jsme hromadnému pohřbívání, myslíce si jeden každý, kdy  nás  něco podobného  asi potká.

  V celku však námaha tělesná anebo únava nebyla na italské  frontě tak veliká jako na ruské, kde o deseti- i vícekilometrové pohyby nebylo nikdy nouze. Italská fronta měla zato houževnatější a  hroznější  boj  po si ční,  při němž podkopové přibližování  k zákopům a vyhazování protivníka do  vzduchu bylo něčím docela obyčejným.  Ale  ani hladu  jsme na italské frontě nezažili tolik  jako  při gorlické ofensivě na ruském bojišti.

   Květnou neděli oslavili hoši improvisovanou  vlastní  hudební zábavou.  Přišli i  mně dva šumaři zahráti, svobodník  s desátníkem. Pozoroval jsem, že desátník jest nějak nesvůj, proto jsem se ho pokusil rozveseliti. Odzbrojil mne svou trpkou životní filosofií. Zanaříkal:  »Pane kadet,  co mám dělat? Byl bych nejraději,  kdyby  mne  zastřelili! Na pravou ruku mnoho nemohu, staří rodiče jsou bídně živi a  k práci  neschopní. Dva zdraví,  silní bratři mi  padli a  já  zůstal  sám — mrzák. Nejmladší padl na Doberdu a já jsem ho tam spolu  s  jeho druhy pochovával. Všichni byli zakopáni  bez rakví a nazí  (neboť rakouské velení mrtvým  odnímalo vše, aby to ušetřilo pro živé); jen  já jsem  svému bratru stloukl ze zákopových  prken prostou rakev a položil ho v ní k ostatním. — Jsem sám! Vždy se těším, jdu-li do zákopů, ničeho se  nebojím, ničeho od života  nečekám: čekám jen  smrt. Jsem tu již 8 měsíců,  dovolené si  nežádám. vždyť by mně neměli doma rodiče ani co dáti jisti. Jsou  sami rádi, že jsou živi.« — Vymlouvali jsme  mu jeho bol  všemožně, nedal si  říci;  náhle  sevřel svou  harmoniku  a se slzami  v očích  začal tóny smutnými,  a pomalu přecházel do  veselejších, jak se jeho zrak jasnil.

       Ráno 24. května odešli jsme do  St.  Leonarda, odkud byl pěkný výhled na rozstřílený  zámek  Dnino.  Grado se  rýsovalo  před námi, ba i vlny  mořské  při prudším vzedmutí bylo viděti, jak se k známému tomu lázeňskému místu lísají.  Nikdo však jejich lahody nevyhledával.  — Blíže k nám rýsovala se Nabrezina, Sv. Kříž,  Proseke. — Z čista jasna vyrušil nás z pozorování rozkaz k nástupu a k odchodu na vlak do Breščika. Nevěděli jsme ani, kam jedeme, až za Lublaní, když  jsme  otočili  ke  Karavankám, usoudili jsme,  že do Tyrol:  posíliti  Hoetzendorfovu ofensivu u Arsiera i Asiaga. Vlak nás unášel krásnou alpskou scenerií, která se každým okamžikem měnila a překvapovala novými a novými krásami. V údolích zelené koberce a na nich posázené vesničky; nad nimi mohutní i menší velikáni, mnozí se sněžnými čepičkami na svých vrcholcích. Minuli jsme polohou překrásný Božen i Trident a zastavili jsme až v Galliano, odkud byl pochod pěší do Bessenella. Byli jsme v krajích italského obyvatelstva,  s nímž jsme se nemohli dohovořiti tak jako se Slovinci při moři. Domy jsou tu vysoké,  ale namnoze jako husí posady  úzké, se známými primitivními záchody.' Obyvatelé jsou očí i vlasů černých, a zvláště dívky, zraků  jiskřivých. — Cílem naší  cesty bylo Rovereto. Rovereto již  poznalo  boje,  bylo vyklizeno. Leží v utěšené kotlině a jest výstavné, středisko několika boháčů a šlechty. Evakuace byla provedena tak kvapně,  že obyvatelstvo  zachránilo  jen  své  životy. Divnou  shodou okolností  jedna  uprchlická rodina z okolí roveretského byla  ubytována na statku mých rodičů na Moravě. — Město bylo v  některých  částech rozstříleno:  Příbytky  si rakouské vojsko zřídilo' také  po svém.   Nikde  nebylo   kousku  mužského prádla,  a tak docházelo i na prádlo ženské. Všude po světnicích bylo rozházené šatstvo i příbory; vojáci rozloženi byli v palácových síních a jejich velitelé ve skvostných komnatách.  Obchody byly  zničeny. V největším knihkupectví  mezi rozházenými knihami koně  dělostřelců.  Hodinářské obchody zbaveny  byly všech drobných ozdob,  po  zemi válely se rozbité budíčky, hodiny. Co se jen těch cenin válelo po příkopech v okolí roveretském, jak to napakovaní vojáci při pochodu zahazovali! — V palácích skvostné  koberce  byly  pořezány,  drahocenné  přikrývky na stoličky sloužily mnohému za onuce — zkrátka válečné barbarství  v plném  rozkvětu. Staniční důstojníci byli plně vybaveni vším možným. Hospodářství to bylo rušeno jen blízkostí fronty  a častým ostřelováním italskými děly. V menážích každé jídlo se nosilo na jiných příborech, nosiči i kuchaři byli celí bílí;  ze sklepů se vytahovala stará vína  —  zkrátka  blahobyt  na účet uprchlíků. Náš pluk se však dlouho tomu pohodlí netěšil. Vyrazil po  krátkém odpočinku do Piazza únavnou serpentinou, kde nebylo možno  často ani  vyhnouti  povozům  na místech dělostřelbou rozbitých. I Piazza byla srovnána se zemí. Za vsí měli posice Italové a před  ní na  návrší Rakušani;  obě  strany svorně  třískaly  do  Piazzy,  dokud  ofensiva Italy  z jejich posic  nevytlačila. —  Blízký bublavý potůček vylákal mne s jedn. dobrov. četařem Sebíkem k  vykoupání.  Zavedl jsem tam  pak i svou  četu a zakrátko se potůček naháči a práči jen hemžil. Při tom jsme se na těle mnohého  vojína shledali  s krásnou ženskou  košilí anebo s nádherným  kombiné — vše z Rovereta.  O smích, podařené i nepodařené vtipy nebylo tu ovšem nouze. Slunění nám překazil příval mlhy s drobným  chladným  deštěm,  což nás skoro  denně na alpských úbočích sužovalo.

       Od Piazzy  hnuli  jsme  se  do  Serada,  kde jsme dosáhli výšky 1400 m. Pod námi v údolí jako tenký had kroutila se silnice, posetá malými body — lidmi a povozy. Prohlédli jsme si  tu opuštěné  italské  posice i  rakouský opěrný bod a vyrazili jsme na Monte Cherle, již  nedaleko  italských  hranic.  Obdivovali jsme cestou  pevnost Sebastiano, na níž  Italové vyslali na  4000 dělových  ran, ale jen dvě  rány prorazily její  pancíř.  Proti  Sebastianu trčely rozstřílené  italské pevnůsťky. Dne 9.  června o 7.  hod.  30 min. překročili jsme  po prvé italské  hranice,  které byly smutně  symbolisovány vojenskými hřbitovy, rakouským na straně  italské  a  italským na straně  rakouské.   Uprostřed   rakouského hřbitova stál italský granát — třicítka a podobný rakouský granát uprostřed italského hřbitova. Prošli  isme sedlem  Di Vena a za pevnůstkou Tonezza, která byla ostřelována těžkým italským dělostřelectvem. Vystoupili jsme někteří na blízké návrší a pohlíželi dolů k Arsieru, kde explodující šrapnely agranáty prozrazovaly boj…

  

Alois Žipek - DOMOV ZA VÁLKY IV. 

  

Vyhledávání