Jan Schrabal - PRŮLOM ITALSKÉ FRONTY NA PODZIM 1917

  ...Směr naší cesty byla osada Auzzo. Za pomalého postupu pohybovala se nekonečná kolona vozatajstva kupředu  hornatým krajem. Nejhorší nepřítel  vojína — prudký déšť —rozpoutal se plnou měrou a  pronásledoval nás několik dnů nepřetržitě. V 8 hodin  večer rozložili jsme se táborem  na louce mezi opuštěnými italskými a  rakouskými  zákopy,  níž po plná  dvě léta  nikdo nevstoupil.  Ustupující  Italové úmyslně  rozházeli tu  ruční granáty, mající podobu hrušek.  Večer přes napomenutí velitele vozatajstva rozběhli  se  vojáci na sousední pole, kde  byly  v zemi divoce rostoucí brambory.  V  půl hodině  nato třeskla mohutná rána a v zápětí ozývalo  se nocí  úpěnlivé volání o pomoc.  Bylo to  první neštěstí, které stihlo ty, kdož  dávali přednost kořisti před vlastní bezpečností.  Desátník  a pěšák, oba od Strakonic,  roztrháni  byli  italským granátem. Rozrušeni touto příhodou, nemohli jsme dlouho usnouti. Opatřili jsme si svítilny a šli  jsme  si  prohlédnouti  opuštěné  italské zákopy. Hned při cestě vybíhal italský zákop až na 30  kroků k rakouským posicím. Na samém konci zákopu  ležely dvě  mrtvoly: italský důstojník  a  vojín. Kolik  asi tragedií se odehrálo na tomto místě!

   Časně  zrána opět za deště vyjeli jsme dále na Auzzu. Krajina byla nevýslovně smutná. Země rozryta  nesčíslnými trychtýři po dělových  střelách, jednoho stromu nebylo zdravého. Vše  zpřeráženo a  oškubáno  jako po strašlivé  smršti,  která se  tudy přehnala.  Po čtvrthodině  zůstala kolona stati v místech, kde se přes cestu pjalo uschlé  chvojí, maskující zákop. Pohlédnu mimoděk vzhůru, patřím do vyboulených  očí lidské hlavy, jež byla dělovou ranou utržena od těla nešťastníkova a vržena děsnou  prudkostí do  chvoje.  Vystouplý chrup, cár  látky od krku  visící  — byly  strašlivým obrazem, který mne ještě dlouho a dlouho pronásledoval jako strašlivý sen.
   Další  cesta,  vedoucí  stále  mezi zákopy, byla strašlivá. Sta mrtvých  Italů leželo  v nejhrůznějších posicích v opuštěných,  rozstřílených zákopech.  Jako hadem uštknut odskočil jsem mnohokráte od cesty, kde ztuhlá mrtvola svou přirozenou posicí dělala dojem živoucího.  Opět  nových  šest vojáků od našeho pluku bylo roztrháno ručními granáty a během pochodu  až k Piavě  celkem čtrnáct vojínů z píseckého kraje zaplatilo životem svou neopatrnost, s níž vydávali se v nebezpečí při hledání potravin. Nejedli jsme již třetí den praničeho,  neb zásoby naše zůstaly daleko vzadu, a hladem jen stěží jsme se pohybovali kupředu. Byl jsem svědkem, když vojáci našli u mrtvol, již  v rozkladu se nalézajících, rozmočené suchary a hladově je pojídali.
   Ještě jednu příšernou skupinu  jsme toho dne spatřili. U stavení ležela řada mrtvých Italů, v obličeji modrých,  ba až černých. Na tomto úseku,  kde měl býti hlavní průlom, užili Němci  strašlivého  otravného  plynu, proti kterému byly škrabošky  bezmocné. Obrovská břicha a oteklé  údy těchto zčernalých mrtvol byly i pro  sebe otrlejšího vojáka hrůznou podívanou.
   Pomalu míjeli jsme místa hrůzy a děsu válečného, až přibyli jsme k místu, kde  stávala dříve italská brigádní a divisní velitelství a polní  lazarety.  Tu na  vlastní oči přesvědčili jsme se o katastrofální porážce  Italů. Úžasný materiál válečný  zanechal tu nepřítel: vozy, děla,  muniční skladiště, různé nářadí, jako motyky,  lopaty,   obrovské   kupy   drátu, zkrátka  vše  možné,  čeho bylo třeba do bitevní  linie. Tu již spatřili jsme různé italské nápisy, jako: královská italská polní  nemocnice, král.  muniční  depot atd.  Ranění a nemocní, jdoucí proti nám, potvrzovali pověsti o velikém počtu zajatých Italů, jichž odhadovalo se toho dne pouze na našem úseku na 70.000.  Hrozný déšť decimoval  nás  úplně  a lidé i koně jen stěží drali se kupředu.  Však také útrapy ty zanechávaly i v našich obličejích stopy. V přepadlých tvářích a zapadlých očích  jevil se účinek  bezesných nocí,  hrůzných  obrazů,  námahy i  hladu.  Nikdo však nezůstal zpátky, neboť cesta zpáteční byla by vedla spíše k vlastnímu hrobu  nežli k ulehčení.
   K večeru 28. října přišli jsme opět mezi zákopy a  přibyli jsme  do  osady Auzza.  Tady sveden byl boj mezi ustupujícím Italem a spojeneckými vojsky. Na  silnici,  kde svedena byla bitka, zanechali Italové své mrtvé. Mezi nimi bylo i veliké množství zabitých koní a mulů. Nikdo však mrtvol jejich  se silnice neodklidil a tak přes ně valilo se nejdříve dělostřelectvo a  za ním i vozatajstvo, takže jsme se v  těch místech v pravém slova smyslu brodili krví a vnitřnostmi padlých.
   Přijeli jsme ke  kostelu, který byl přeplněn vojskem, neboť to byla jediná zachovaná budova v  Auzze. V kostele bylo několik  ohňů. Za  palivo sloužily kostelní lavice  i dřevěné součástky varhan. Na štěstí jsme se dověděli, že plukovní zásobárna je ubytována na nádraží. Tam jsme konečně našli útulek a ohřáli se u ohně.
   Druhého  dne  shromažďovalo se vozatajstvo pluku na planině u Auzzy. Po čtyřech hladových dnech  dostalo se nám konečně potravy, jenže naše zesláblé žaludky snesly jen něco teplé polévky.
   Na pokraji planiny nacházely se opuštěné zákopy.  Kamarád, četař B., našel  závitek tvrdého papíru v  podobě trubky, na pohled zcela  nevinný a  počal  jej rozbalovali. Zaslechl jsem podezřelé  šustění a šumění  v papíru a  vzkřikl jsem na  něho:  »Zahoď to!« Tento okamžitě  uposlechl.  Sotvaže závitek dopadl na tři metry od nás do zákopu, ozvala se veliká explose  a my byli zahaleni v čpavý dým. V táboře byl z toho veliký rozruch i gratulace k šťastnému vyváznutí z nebezpečí.
   Odpoledne, za stálého  deště,  nastoupili jsme další cestu  k hoře Kuk, která se stala pohřebištěm celých tisíců vojáků.  Přicházeli jsme v místa, kde byl nakupen materiál  všeho možného druhu.   Celá skladiště mýdel, šatstva, obuvi, zbraní, masových konserv,  sýrů,  vína  v sudech i v lahvích. Se zájmem procházel jsem italskou polní nemocnicí. Všecko její zařízení bylo však strašným způsobem demolováno. Zvláště všecky gumové součástky byly loupícími vojáky odřezány. Na tisíce lahví a lahviček s drahocennými léky bylo tu rozházeno a zničeno.
  Za celé  odpoledne  ušli jsme pouhé dva kilometry cesty, neboť cesta byla zatarasena četnými  povozy. Cestou potkávali jsme tisícové  průvody  zajatých Italů, kteří zřejmě projevovali radost, že  se pro ně již skončilo vojákování se zbraní v ruce.
   Dne 31. října dopoledne dorazili jsme do zničeného  města Canale,  v němž nadělala dělostřelba úžasných spoust. Kostel a téměř všechny domy byly rozstřílené. V městě, jak jsme podle nápisů poznali, bylo vrchní velitelství italské druhé armády.   Vedle italských  nápisů  počaly  se  již objevovati německé:  ulice  Hindenburgova, Vilémova atd. I důstojníci smáli se tomu rychlému přebarvování.
   V den Všech svatých  blížili  jsme se konečně  k bývalým  říšským hranicím. Přehnané zprávy o vítězstvích hlásaly, že Verona, Milán  a  Benátky jsou již v rakouských rukou a  my již dělaly  plány, jak se tam budeme mít.
   Před půlnocí překročili  jsme poslední horské pásmo  a  před námi objevilo se na tisíce světel v rovině Benátské.  Únava rázem zmizela a  za  veselých písní sestupovali jsme s pohoří. V první dědině, do níž jsme přišli, 
setkali jsme se se  Slovinci, kteří se navrátili z vnitra  Itálie. Tento styk s lidmi a klekání ranní působily na nás po dnech, v nichž jsme viděli tolik hrůzy,  milým,  utěšujícím dojmem.  Pohodlné baráky italského vojska nasvědčovaly, že nemělo v ničem nemělo v ničem nedostatku. Místy byly  kolem nich  zřízeny zahrádky i krásné parky.  V poledne uvítalo nás teplé italské slunce a hřálo tak, že  se nám začalo z promočeného šatstva kouřiti. Uvítaly s radostí tuto náhlou změnu i vši, které jsme nesli s sebou, a  rozmnožily se tak, že v několika dnech byly celé pluky strašlivě zavšiveny.
   Od vojska počaly se již  tehdy oddělovati skupiny  vojáků, které počaly v zabraných krajích hospodařiti na vlastní pěst, drancovaly a loupily. Jídelní lístek začínal být pestrý,, neboť se zabíjela spousta krůtr, slepic a husí, a k tomu našlo se i dost vína...
 
Alois Žipek - DOMOV ZA VÁLKY IV. 

Vyhledávání